สมัครสมาชิก INKSPA CLUB ตอนนี้

รับสิทธิพิเศษมากมาย

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ของบริษัทคู่ค้า และบุคคลทั่วไปผู้มาติดต่อธุรกิจ

pdpa consent policy นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
pdpa consent policy นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
pdpa consent policy นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
pdpa consent policy นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด (บริษัท”)

มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไข และความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและใช้บริการสนับสนุนหลังการขายของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) หน้าร้านทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค (2) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทโดยตรง อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท และ Chat and Shop Social Media ของบริษัท (เช่น Line Official Account หรือ Facebook ของบริษัท) (3) ผ่านช่องทาง Online Marketplace ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ หรือ (4) ผ่านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มาที่ Call Centre เพื่อให้ลูกค้า (“ลูกค้า”) ทราบ ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในพื้นที่ร้านทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค และ/หรือซื้อสินค้า รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้แล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและการใช้บริการของบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น แม้จะมีการเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องศึกษาและทำความตกลงเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประกาศแยกต่างหาก

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล

สำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค ได้แก่

 1. ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึกผ่านการดำเนินการดังนี้ (1) การบันทึกด้วยระบบ CCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ร้าน (2) ด้วยการถ่ายภาพการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ร้านค้า ทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมและการจัดทำการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกวีดีโอต่าง ๆ ซึ่งหากลูกค้าไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพของท่าน แนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรือสามารถแจ้งจุดประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้
 2. ข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้าซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่จะมีการเก็บผ่านระบบ POS
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการซื้อสินค้าที่ต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • เอกสารเพื่อการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษีให้แก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อการออกใบกำกับภาษี หรือหนังสือเดินทางเพื่อการออก Tax Refund
  • เอกสารหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลที่ลูกค้าอาจต้องกรอกให้แก่บริษัท
  • ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order / Pre-Sale) ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล)
  • ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมใดที่ลูกค้าอาจให้ความสนใจในการรับสิทธิดังกล่าว เช่น ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วม Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

สำหรับการซื้อสินค้าในรูปแบบ Online ทั้งผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง หรือผ่านช่องทางจำหน่ายของบุคคลภายนอก ได้แก่

 1. ข้อมูลชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อสำหรับการจัดส่งสินค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น email หรือ Social Media Account
 2. ข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท และหากได้รับความยินยอมจากลูกค้า อาจรวมถึงข้อมูลคุกกี้บางประเภท
 3. ข้อมูลการลงทะเบียน User Account ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลธุรกรรมการค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้าดังกล่าวทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
 4. ข้อมูลการซื้อสินค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 5. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

สำหรับการให้บริการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย

 1. ข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (เช่น ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ) และข้อมูลอื่นที่ให้สำหรับการกรอกแบบฟอร์มการขอการรับประกันที่บริษัทอาจกำหนด
 2. ข้อมูลการใช้บริการทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการต่าง ๆ และอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินสำหรับการใช้บริการดังกล่าว เช่น ข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบริการ
 3. ข้อมูลในบทสนทนาระหว่างฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์และลูกค้าเพื่อการสนับสนุนแก่ลูกค้า

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์และระยะเวลาดังต่อไปนี้

 1. เพื่อความมั่นคงปลอดภัยภายในร้าน ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง CCTV จะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของร้านค้าของลูกค้าและของผู้อื่นที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ยกเว้นกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อการปกป้องเรียกร้องสิทธิโดยขอบด้วยกฎหมายที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้า
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการซื้อขายที่บริษัทมีกับลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลเพื่อการยืนยันสิทธิในการรับสินค้าของลูกค้า โดยเฉพาะการยืนยันการชำระราคาสินค้า รวมถึงเพื่อการจัดส่งสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า และตลอดระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิอื่นใดที่ลูกค้าอาจมีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เช่น ระยะเวลาในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
 3. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการแก่ User ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าวจะได้รับการเก็บและประมวลผลเพื่อการยืนยันตนของผู้ใช้บริการและประโยชน์ในการให้บริการแก่ User ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่ตกลงไว้ ตราบเท่าที่ลูกค้าดังกล่าวยังมีบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทอยู่
 4. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการสนับสนุนหลังการขายให้แก่ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกใช้เพื่อการติดต่อยืนยันผู้ใช้บริการ และเพื่อการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริการสนับสนุนหลังการขาย การรับประกัน การซ่อมแซมสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่นระหว่างบริษัทและลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ท่าน
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำบัญชีและเสียภาษี และหน้าที่ในการจัดทำบทรายงานต่างๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย คำสั่งหรือคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. เพื่อการปกป้องและการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการเก็บ รวบรวม ประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ดังนี้
  • สำหรับภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมภายในร้านค้า บริษัทอาจนำภาพดังกล่าวไปจัดทำเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือช่องทางสื่ออื่น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
  • เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการซื้อสินค้าครั้งสุดท้ายของลูกค้า รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์การทำงานตลาดต่าง ๆ ดัวยการทำการตลาดในรูปแบบของ Facebook Lookalike หรือการวางแผนวิเคราะห์ Customer Segment ที่เหมาะสม
  • เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าในภาพรวมของบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลการใช้บริการและการซื้อขายทั้งหมดเพื่อการวางแผนปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า การฝึกอบรมพนักงาน การพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะของสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าต่อเนื่อง เท่าที่บริษัทอาจพิจารณาว่ามีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
  • เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดที่บริษัทอาจมีกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเพื่อการดำเนินการวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาที่จำเป็นตลอดระยะอายุความที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 1. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทที่ลูกค้าอาจสนใจ หรืออาจใช้ข้อมูลประเภทเพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้บริการทางออนไลน์ของลูกค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ลูกค้าอาจให้ความยินยอมแก่บริษัท สำหรับกรณีนี้บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะถอนความยินยอม

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย การจัดส่งสินค้า การให้บริการเกี่ยวเนื่องให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ แก่บริษัท ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรที่ได้บริษัทส่งต่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและวางแผนการตลาด ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลดังกล่าว บริษัทรับประกันที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเท่าที่จำเป็นและจะได้มีการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว เพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยและส่งต่อ
 2. หน่วยงานราชการที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
 3. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ เช่น การให้ความยินยอมให้บริษัทส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทในเครือเพื่อการทำการตลาดโดยบริษัทดังกล่าว หรือการให้ความยินยอมเพื่อการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายให้แก่สถาบันการเงินที่อาจให้สินเชื่อสำหรับการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่

Line : @inkspa, @touchprinting หรือ Email : [email protected], [email protected]

โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท ทัชปริ้นติ้งรีพับลิค จำกัด (บริษัท”)

มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไข และความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและใช้บริการสนับสนุนหลังการขายของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) หน้าร้านทัชปริ้นติ้ง (2) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทโดยตรง อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท และ Chat and Shop Social Media ของบริษัท (เช่น Line Official Account หรือ Facebook ของบริษัท) (3) ผ่านช่องทาง Online Marketplace ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ หรือ (4) ผ่านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มาที่ Call Centre เพื่อให้ลูกค้า (“ลูกค้า”) ทราบ ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในพื้นที่ร้านทัชปริ้นติ้ง และ/หรือซื้อสินค้า รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้แล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและการใช้บริการของบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น แม้จะมีการเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องศึกษาและทำความตกลงเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประกาศแยกต่างหาก

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล

สำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ทัชปริ้นติ้ง ได้แก่

 1. ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึกผ่านการดำเนินการดังนี้ (1) การบันทึกด้วยระบบ CCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ร้าน (2) ด้วยการถ่ายภาพการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ร้านค้า ทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมและการจัดทำการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกวีดีโอต่าง ๆ ซึ่งหากลูกค้าไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพของท่าน แนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรือสามารถแจ้งจุดประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้
 2. ข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้าซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่จะมีการเก็บผ่านระบบ POS
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการซื้อสินค้าที่ต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
 • เอกสารเพื่อการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษีให้แก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อการออกใบกำกับภาษี หรือหนังสือเดินทางเพื่อการออก Tax Refund
 • เอกสารหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลที่ลูกค้าอาจต้องกรอกให้แก่บริษัท
 • ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order / Pre-Sale) ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล)
 • ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมใดที่ลูกค้าอาจให้ความสนใจในการรับสิทธิดังกล่าว เช่น ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วม Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

สำหรับการซื้อสินค้าในรูปแบบ Online ทั้งผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง หรือผ่านช่องทางจำหน่ายของบุคคลภายนอก ได้แก่

 1. ข้อมูลชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อสำหรับการจัดส่งสินค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น email หรือ Social Media Account
 2. ข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท และหากได้รับความยินยอมจากลูกค้า อาจรวมถึงข้อมูลคุกกี้บางประเภท
 3. ข้อมูลการลงทะเบียน User Account ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลธุรกรรมการค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้าดังกล่าวทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
 4. ข้อมูลการซื้อสินค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 5. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

สำหรับการให้บริการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย

 1. ข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (เช่น ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ) และข้อมูลอื่นที่ให้สำหรับการกรอกแบบฟอร์มการขอการรับประกันที่บริษัทอาจกำหนด
 2. ข้อมูลการใช้บริการทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการต่าง ๆ และอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินสำหรับการใช้บริการดังกล่าว เช่น ข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบริการ
 3. ข้อมูลในบทสนทนาระหว่างฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์และลูกค้าเพื่อการสนับสนุนแก่ลูกค้า

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์และระยะเวลาดังต่อไปนี้

 1. เพื่อความมั่นคงปลอดภัยภายในร้าน ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง CCTV จะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของร้านค้าของลูกค้าและของผู้อื่นที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ยกเว้นกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อการปกป้องเรียกร้องสิทธิโดยขอบด้วยกฎหมายที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้า
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการซื้อขายที่บริษัทมีกับลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลเพื่อการยืนยันสิทธิในการรับสินค้าของลูกค้า โดยเฉพาะการยืนยันการชำระราคาสินค้า รวมถึงเพื่อการจัดส่งสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า และตลอดระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิอื่นใดที่ลูกค้าอาจมีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เช่น ระยะเวลาในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
 3. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการแก่ User ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าวจะได้รับการเก็บและประมวลผลเพื่อการยืนยันตนของผู้ใช้บริการและประโยชน์ในการให้บริการแก่ User ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่ตกลงไว้ ตราบเท่าที่ลูกค้าดังกล่าวยังมีบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทอยู่
 4. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการสนับสนุนหลังการขายให้แก่ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกใช้เพื่อการติดต่อยืนยันผู้ใช้บริการ และเพื่อการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริการสนับสนุนหลังการขาย การรับประกัน การซ่อมแซมสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่นระหว่างบริษัทและลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ท่าน
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำบัญชีและเสียภาษี และหน้าที่ในการจัดทำบทรายงานต่างๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย คำสั่งหรือคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. เพื่อการปกป้องและการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการเก็บ รวบรวม ประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ดังนี้
 • สำหรับภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมภายในร้านค้า บริษัทอาจนำภาพดังกล่าวไปจัดทำเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือช่องทางสื่ออื่น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
 • เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการซื้อสินค้าครั้งสุดท้ายของลูกค้า รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์การทำงานตลาดต่าง ๆ ดัวยการทำการตลาดในรูปแบบของ Facebook Lookalike หรือการวางแผนวิเคราะห์ Customer Segment ที่เหมาะสม
 • เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าในภาพรวมของบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลการใช้บริการและการซื้อขายทั้งหมดเพื่อการวางแผนปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า การฝึกอบรมพนักงาน การพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะของสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าต่อเนื่อง เท่าที่บริษัทอาจพิจารณาว่ามีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
 • เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดที่บริษัทอาจมีกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเพื่อการดำเนินการวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาที่จำเป็นตลอดระยะอายุความที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 1. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทที่ลูกค้าอาจสนใจ หรืออาจใช้ข้อมูลประเภทเพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้บริการทางออนไลน์ของลูกค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ลูกค้าอาจให้ความยินยอมแก่บริษัท สำหรับกรณีนี้บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย การจัดส่งสินค้า การให้บริการเกี่ยวเนื่องให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ แก่บริษัท ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรที่ได้บริษัทส่งต่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและวางแผนการตลาด ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลดังกล่าว บริษัทรับประกันที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเท่าที่จำเป็นและจะได้มีการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว เพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยและส่งต่อ
 2. หน่วยงานราชการที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
 3. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ เช่น การให้ความยินยอมให้บริษัทส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทในเครือเพื่อการทำการตลาดโดยบริษัทดังกล่าว หรือการให้ความยินยอมเพื่อการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายให้แก่สถาบันการเงินที่อาจให้สินเชื่อสำหรับการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่ Email: DPO_touch…………..  โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

เว็บไซต์ของเรา ink-spa.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า ink-spa.com
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ink-spa.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้ที่สมัครสมาชิกกับระบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ ink-spa.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ ink-spa.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ink-spa.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ ink-spa.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ ink-spa.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ช่วงอายุ ช่วงรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 • ความชอบและความสนใจในเรื่องการสร้างเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์
 • ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ ink-spa.com

เว็บไซต์ ink-spa.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ ink-spa.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ ink-spa.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ink-spa.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ ink-spa.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ ink-spa.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ ink-spa.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ ink-spa.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย บจก.ทัชปรินท์ติ้งรีพับลิค (touch-printing.com)

หมวดหมู่สินค้า