logo heat press machine,เครื่องสกรีนโลโก้

เครื่องสกรีนโลโก้

เครื่องสกรีนโลโก้ ขนาด 10x10cm. และ 15x15cm.

เครื่องสกรีนโลโก้10x10cm. เครื่องสกรีนโลโก้15x15cm. ใช้สำหรับพิมพ์และรีด ใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น อัดเบอร์เสื้อกีฬา ทำโลโก้ , อาร์ม , ตัวเลข อุณหภูมิที่ใช้สกรีนนั้น จะอยู่ราว ๆ 150-170 องค์ศา เวลาในการสกรีนอยู่ที่ 10-15 วินาที

ช่องทางการติดต่อ

  : 086-6641667

  : @inkspa

  : info@ink-spa.com

  : @inkspa

Product Description

เครื่องสกรีนโลโก้

เครื่องสกรีนโลโก้ 10x10cm, เครื่องสกรีนโลโก้ 15x15cm, เครื่องสกรีนโลโก้, เครื่องพิมพ์, เครื่องรีด, เครื่องสกรีน

 

เครื่องสกรีนโลโก้ ขนาด 10x10cm. และ 15x15cm.

เครื่องสกรีนโลโก้ 10x10cm. เครื่องสกรีนโลโก้ 15x15cm. ใช้สำหรับพิมพ์และรีด ใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น อัดเบอร์เสื้อกีฬา ทำโลโก้ , อาร์ม , ตัวเลข อุณหภูมิที่ใช้สกรีนนั้น จะอยู่ราว ๆ 150-170 องค์ศา เวลาในการสกรีนอยู่ที่ 10-15 วินาที